સરકારી યોજના

સરકારી યોજના

વ્હાલી દીકરી યોજનાનો લાભ લેવા માંગતા ગરીબ મા-બાપને પુરાવા ભેગા કરતા નાકે દમ આવી જાય તેમ છે.

ગુજરાત સરકારના મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા વ્હાલી દીકરી યોજનાનો લાભ તા. 2જી ઓગષ્ટ 2019…