ક્રિસ્પી બિસ્કિટ ભાખરી – રસાવાળા શાક સાથે

Krti viL tmir) smAyi C[, ti[ ai jbrjAt Gr[l& upiy Krti viL miT[ rimbiNn) j[m kim krS[.S&> tm[ pN Krti viLY) d&:K) Ci[? ti[ am[ tmiri miT[ a[k Ô[rdir Gr g¸Y& upcir lEn[ aiÄyi C)a[, j[ Krti viL miT[ ax)rKrti viL tmir) smAyi C[, ti[ ai jbrjAt Gr[l& upiy Krti viL miT[ rimbiNn) j[m kim krS[.S&> tm[ pN Krti viLY) d&:K) Ci[? ti[ am[ tmiri miT[ a[k Ô[rdir Gr g¸Y& upcir lEn[ aiÄyi C)a[, j[ Krti viL miT[ ax)rKrti viL tmir) smAyi C[, ti[ ai jbrjAt Gr[l& upiy Krti viL miT[ rimbiNn) j[m kim krS[.S&> tm[ pN Krti viLY) d&:K) Ci[? ti[ am[ tmiri miT[ a[k Ô[rdir Gr g¸Y& upcir lEn[ aiÄyi C)a[, j[ Krti viL miT[ ax)rKrti viL tmir) smAyi C[, ti[ ai jbrjAt Gr[l& upiy Krti viL miT[ rimbiNn) j[m kim krS[.S&> tm[ pN Krti viLY) d&:K) Ci[? ti[ am[ tmiri miT[ a[k Ô[rdir Gr g¸Y& upcir lEn[ aiÄyi C)a[, j[ Krti viL miT[ ax)rKrti viL tmir) smAyi C[, ti[ ai jbrjAt Gr[l& upiy Krti viL miT[ rimbiNn) j[m kim krS[.S&> tm[ pN Krti viLY) d&:K) Ci[? ti[ am[ tmiri miT[ a[k Ô[rdir Gr g¸Y& upcir lEn[ aiÄyi C)a[, j[ Krti viL miT[ ax)rKrti viL tmir) smAyi C[, ti[ ai jbrjAt Gr[l& upiy Krti viL miT[ rimbiNn) j[m kim krS[.S&> tm[ pN Krti viLY) d&:K) Ci[? ti[ am[ tmiri miT[ a[k Ô[rdir Gr g¸Y& upcir lEn[ aiÄyi C)a[, j[ Krti viL miT[ ax)rKrti viL tmir) smAyi C[, ti[ ai jbrjAt Gr[l& upiy Krti viL miT[ rimbiNn) j[m kim krS[.S&> tm[ pN Krti viLY) d&:K) Ci[? ti[ am[ tmiri miT[ a[k Ô[rdir Gr g¸Y& upcir lEn[ aiÄyi C)a[, j[ Krti viL miT[ ax)rKrti viL tmir) smAyi C[, ti[ ai jbrjAt Gr[l& upiy Krti viL miT[ rimbiNn) j[m kim krS[.S&> tm[ pN Krti viLY) d&:K) Ci[? ti[ am[ tmiri miT[ a[k Ô[rdir Gr g¸Y& upcir lEn[ aiÄyi C)a[, j[ Krti viL miT[ ax)rKrti viL tmir) smAyi C[, ti[ ai jbrjAt Gr[l& upiy Krti viL miT[ rimbiNn) j[m kim krS[.S&> tm[ pN Krti viLY) d&:K) Ci[? ti[ am[ tmiri miT[ a[k Ô[rdir Gr g¸Y& upcir lEn[ aiÄyi C)a[, j[ Krti viL miT[ ax)rKrti viL tmir) smAyi C[, ti[ ai jbrjAt Gr[l& upiy Krti viL miT[ rimbiNn) j[m kim krS[.S&> tm[ pN Krti viLY) d&:K) Ci[? ti[ am[ tmiri miT[ a[k Ô[rdir Gr g¸Y& upcir lEn[ aiÄyi C)a[, j[ Krti viL miT[ ax)rKrti viL tmir) smAyi C[, ti[ ai jbrjAt Gr[l& upiy Krti viL miT[ rimbiNn) j[m kim krS[.S&> tm[ pN Krti viLY) d&:K) Ci[? ti[ am[ tmiri miT[ a[k Ô[rdir Gr g¸Y& upcir lEn[ aiÄyi C)a[, j[ Krti viL miT[ ax)r