ડીનરમાં ઘઉંની રોટલીના બદલે કંઈક અલગ ખાવું હોય તો તેના માટે

રોટીઓ અનેક પ્રકારની બનતી હોય છે જેવી કે સાદી ઘઉંની રોટલી, રુમાલી રોટી, શીરમલ રોટી, બટર નાન રોટી, બટર નાન રોટી-તંદુરી…. દરેક ભારતીયને પોતાના રોજિંદા ભોજનમાં રોટલીઓ પસંદ છે. બટર નાન રોટી એ ખાસ કરીને પંજાબી રોટી છે. નાન કરતા થોડી પાતળી હોય છે.

ઘઉંના લોટમાંથી બનાવવામાં આવતી રેગ્યુલર રોટલી કરતા મેંદાના લોટમાંથી બનવવામાં આવતી આ બટર નાન રોટી થોડી થીક હોય છે તેમજ તંદુરમાં બનાવવામાં આવતી હોય છે.

મેંદાના લોટમાં યીસ્ટ અથવા બેકીંગ સોડા અને બેકીંગ પાવડર ઉમેરવામાં આવતા હોય છે તેમજ લોટ બાંધવામાં મિલ્કનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને બટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોવાથી વધારે સોફ્ટ બને છે. તેના પર કાળાતલ કે કલૌંજી અને કોથમરી લગાવીને શેકવામાં આવે છે. ગાર્લીક નાન બનાવવા માટે થીક નાન બની ગયા પછી ક્રશ કરેલા લસણને બટરમાં મિક્ષ કરીને ઉપરથી લગાવવામાં આવે છે. તે પણ ખૂબજ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. બટર રોટી છોલે, દાલ મખની, શાહી પનીર વગેરે પેજાબી સબ્જી સાથે અથવા તો પનીર અને ગ્રેવીવાળી કોઈ પણ સબ્જી સાથે સર્વ કરવામાં આવતી હોય છે.

રોટીઓ અનેક પ્રકારની બનતી હોય છે જેવી કે સાદી ઘઉંની રોટલી, રુમાલી રોટી, શીરમલ રોટી, બટર નાન રોટી, બટર નાન રોટી-તંદુરી…. દરેક ભારતીયને પોતાના રોજિંદા ભોજનમાં રોટલીઓ પસંદ છે. બટર નાન રોટી એ ખાસ કરીને પંજાબી રોટી છે. નાન કરતા થોડી પાતળી હોય છે.

ઘઉંના લોટમાંથી બનાવવામાં આવતી રેગ્યુલર રોટલી કરતા મેંદાના લોટમાંથી બનવવામાં આવતી આ બટર નાન રોટી થોડી થીક હોય છે તેમજ તંદુરમાં બનાવવામાં આવતી હોય છે.

મેંદાના લોટમાં યીસ્ટ અથવા બેકીંગ સોડા અને બેકીંગ પાવડર ઉમેરવામાં આવતા હોય છે તેમજ લોટ બાંધવામાં મિલ્કનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને બટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોવાથી વધારે સોફ્ટ બને છે. તેના પર કાળાતલ કે કલૌંજી અને કોથમરી લગાવીને શેકવામાં આવે છે. ગાર્લીક નાન બનાવવા માટે થીક નાન બની ગયા પછી ક્રશ કરેલા લસણને બટરમાં મિક્ષ કરીને ઉપરથી લગાવવામાં આવે છે. તે પણ ખૂબજ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. બટર રોટી છોલે, દાલ મખની, શાહી પનીર વગેરે પેજાબી સબ્જી સાથે અથવા તો પનીર અને ગ્રેવીવાળી કોઈ પણ સબ્જી સાથે સર્વ કરવામાં આવતી હોય છે.

રોટીઓ અનેક પ્રકારની બનતી હોય છે જેવી કે સાદી ઘઉંની રોટલી, રુમાલી રોટી, શીરમલ રોટી, બટર નાન રોટી, બટર નાન રોટી-તંદુરી…. દરેક ભારતીયને પોતાના રોજિંદા ભોજનમાં રોટલીઓ પસંદ છે. બટર નાન રોટી એ ખાસ કરીને પંજાબી રોટી છે. નાન કરતા થોડી પાતળી હોય છે.

ઘઉંના લોટમાંથી બનાવવામાં આવતી રેગ્યુલર રોટલી કરતા મેંદાના લોટમાંથી બનવવામાં આવતી આ બટર નાન રોટી થોડી થીક હોય છે તેમજ તંદુરમાં બનાવવામાં આવતી હોય છે.

મેંદાના લોટમાં યીસ્ટ અથવા બેકીંગ સોડા અને બેકીંગ પાવડર ઉમેરવામાં આવતા હોય છે તેમજ લોટ બાંધવામાં મિલ્કનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને બટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોવાથી વધારે સોફ્ટ બને છે. તેના પર કાળાતલ કે કલૌંજી અને કોથમરી લગાવીને શેકવામાં આવે છે. ગાર્લીક નાન બનાવવા માટે થીક નાન બની ગયા પછી ક્રશ કરેલા લસણને બટરમાં મિક્ષ કરીને ઉપરથી લગાવવામાં આવે છે. તે પણ ખૂબજ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. બટર રોટી છોલે, દાલ મખની, શાહી પનીર વગેરે પેજાબી સબ્જી સાથે અથવા તો પનીર અને ગ્રેવીવાળી કોઈ પણ સબ્જી સાથે સર્વ કરવામાં આવતી હોય છે.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*