ઊંઘ ન આવતી હોય તો દવાઓ કેમ ખાવી જોઈએ, તો જાણો તેના માટે ના આ ઉપાયો…

સૌ કોઈ જાણીએ છીએ કે આપડા જીવન માં કામના લીધે સરખી ઊંઘ પૂરી નથી થતી તેના લીધે આપણું શરીર  બીમાર હોઈ તેવું લાગે છે. આપણે માંદગીનું ઘર ના બને તો ચાલો જાણી એ કેવી રીતના તે ટેન્શન ને દુર કરવો જોઈએ.

લાઈફસ્ટાઈલ ડેસ્ક :

આપણે સૌ જાણીએ જ છીએ કે આજની આ જીંદગી એ ભાગદોડ ભરી જીંદગી છે. અને આ તણાવભરી જિંદગીમાં આપણે સરખી રીતના ઊંઘ કરી શકતા નથી તો તેના લીધે કેટલીક આડ અસરો થતી હોઈ છે, ઊંઘ પૂરી ન થતી હોઈ તો આપણું શરીર માંદું અને બીમાર હોઈ તેવું લાગે છે. તો આપણે જાણીએ કેવી રીતના તે ટેન્શન ને દુર કરવો જોયે. આ તણાવભરી જિંદગીમાં જે સૌથી વધારે અસર કરતી હોઈ તો તે છે આપણી ઊંઘ કરે છે. લાઈફસ્ટાઈલ સ્વાસ્થ્ય ન હોવાના કારણે ઊંઘ પ્રભાવિત થાય છે. ઊંઘ માટે કેટકેટલી તરકીબો અજમાવીએ છીએ. જો તમને શાંતિવાળી ઊંઘ ન આવતી હોઈ તો અજમાવો આ ઉપાયો.

સૌ કોઈ જાણીએ છીએ કે આપડા જીવન માં કામના લીધે સરખી ઊંઘ પૂરી નથી થતી તેના લીધે આપણું શરીર  બીમાર હોઈ તેવું લાગે છે. આપણે માંદગીનું ઘર ના બને તો ચાલો જાણી એ કેવી રીતના તે ટેન્શન ને દુર કરવો જોઈએ.

લાઈફસ્ટાઈલ ડેસ્ક :

આપણે સૌ જાણીએ જ છીએ કે આજની આ જીંદગી એ ભાગદોડ ભરી જીંદગી છે. અને આ તણાવભરી જિંદગીમાં આપણે સરખી રીતના ઊંઘ કરી શકતા નથી તો તેના લીધે કેટલીક આડ અસરો થતી હોઈ છે, ઊંઘ પૂરી ન થતી હોઈ તો આપણું શરીર માંદું અને બીમાર હોઈ તેવું લાગે છે. તો આપણે જાણીએ કેવી રીતના તે ટેન્શન ને દુર કરવો જોયે. આ તણાવભરી જિંદગીમાં જે સૌથી વધારે અસર કરતી હોઈ તો તે છે આપણી ઊંઘ કરે છે. લાઈફસ્ટાઈલ સ્વાસ્થ્ય ન હોવાના કારણે ઊંઘ પ્રભાવિત થાય છે. ઊંઘ માટે કેટકેટલી તરકીબો અજમાવીએ છીએ. જો તમને શાંતિવાળી ઊંઘ ન આવતી હોઈ તો અજમાવો આ ઉપાયો.

સૌ કોઈ જાણીએ છીએ કે આપડા જીવન માં કામના લીધે સરખી ઊંઘ પૂરી નથી થતી તેના લીધે આપણું શરીર  બીમાર હોઈ તેવું લાગે છે. આપણે માંદગીનું ઘર ના બને તો ચાલો જાણી એ કેવી રીતના તે ટેન્શન ને દુર કરવો જોઈએ.

લાઈફસ્ટાઈલ ડેસ્ક :

આપણે સૌ જાણીએ જ છીએ કે આજની આ જીંદગી એ ભાગદોડ ભરી જીંદગી છે. અને આ તણાવભરી જિંદગીમાં આપણે સરખી રીતના ઊંઘ કરી શકતા નથી તો તેના લીધે કેટલીક આડ અસરો થતી હોઈ છે, ઊંઘ પૂરી ન થતી હોઈ તો આપણું શરીર માંદું અને બીમાર હોઈ તેવું લાગે છે. તો આપણે જાણીએ કેવી રીતના તે ટેન્શન ને દુર કરવો જોયે. આ તણાવભરી જિંદગીમાં જે સૌથી વધારે અસર કરતી હોઈ તો તે છે આપણી ઊંઘ કરે છે. લાઈફસ્ટાઈલ સ્વાસ્થ્ય ન હોવાના કારણે ઊંઘ પ્રભાવિત થાય છે. ઊંઘ માટે કેટકેટલી તરકીબો અજમાવીએ છીએ. જો તમને શાંતિવાળી ઊંઘ ન આવતી હોઈ તો અજમાવો આ ઉપાયો.

સૌ કોઈ જાણીએ છીએ કે આપડા જીવન માં કામના લીધે સરખી ઊંઘ પૂરી નથી થતી તેના લીધે આપણું શરીર  બીમાર હોઈ તેવું લાગે છે. આપણે માંદગીનું ઘર ના બને તો ચાલો જાણી એ કેવી રીતના તે ટેન્શન ને દુર કરવો જોઈએ.

લાઈફસ્ટાઈલ ડેસ્ક :

આપણે સૌ જાણીએ જ છીએ કે આજની આ જીંદગી એ ભાગદોડ ભરી જીંદગી છે. અને આ તણાવભરી જિંદગીમાં આપણે સરખી રીતના ઊંઘ કરી શકતા નથી તો તેના લીધે કેટલીક આડ અસરો થતી હોઈ છે, ઊંઘ પૂરી ન થતી હોઈ તો આપણું શરીર માંદું અને બીમાર હોઈ તેવું લાગે છે. તો આપણે જાણીએ કેવી રીતના તે ટેન્શન ને દુર કરવો જોયે. આ તણાવભરી જિંદગીમાં જે સૌથી વધારે અસર કરતી હોઈ તો તે છે આપણી ઊંઘ કરે છે. લાઈફસ્ટાઈલ સ્વાસ્થ્ય ન હોવાના કારણે ઊંઘ પ્રભાવિત થાય છે. ઊંઘ માટે કેટકેટલી તરકીબો અજમાવીએ છીએ. જો તમને શાંતિવાળી ઊંઘ ન આવતી હોઈ તો અજમાવો આ ઉપાયો.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*